Polityka
Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym (dalej jako \"Serwis Internetowy\"). Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Serwisu internetowego. Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.


1. Informacje ogólne


1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu internetowego, funkcjonującego pod adresem url: http://ripostuj.pl

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@ripostuj.pl

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych
dobrowolnie w Serwisie.

5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

o Prowadzenie forum internetowego

o Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom

o Obsługa zapytań przez formularz

o Prezentacja oferty lub informacji

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone
do systemów Operatora.

2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).


2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez
Operatora


1. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie
posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek
wykradzenia bazy danych z serwera.

2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności
oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.


3. Hosting


1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: linuxpl.com

2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22,
60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy
210.000,00 zł w pełni wpłacony.

3. Pod adresem https://linuxpl.com możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę
prywatności firmy hostingowej.

4. Firma hostingowa:

o stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie
bezpieczeństwa),

o stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np.
specjalne systemy gaśnicze),

o stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii
zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia
UPS),

o stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np.
kontrola dostępu, monitoring),

o stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów
jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków
środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),

o stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia
ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
o powołała Inspektora Ochrony Danych.

5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie
serwera. Zapisowi mogą podlegać:

o zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

o czas nadejścia zapytania,

o czas wysłania odpowiedzi,

o nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,


o informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

o adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

o informacje o przeglądarce użytkownika,

o informacje o adresie IP,

o informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług
poprzez rejestratory na stronie,

o informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz
wysyłanej przez Operatora.


4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie
wykorzystania danych


1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

o firma hostingowa na zasadzie powierzenia

o operatorzy systemu komentarzy

o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu
realizacji celu działania strony
o firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o
prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą
przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

o ich sprostowania,

o usunięcia,

o ograniczenia przetwarzania,

o oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3
c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo
sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i
wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej
umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej.


5. Informacje w formularzach


1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile
zostaną one podane.

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w
formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres
e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób
informuje, do czego on służy.


6. Logi Administratora


1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
wykorzystywane w celu administrowania serwisem.


7. Istotne techniki marketingowe


1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc.
z siedzibą w USA lub Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:
https://policies.google.com/privacy oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a
jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu
końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych
przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające
z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

2. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map
ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim
zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W
szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.


8. Informacja o plikach cookies


1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2. realizacji celów określonych powyżej w części \"Istotne techniki marketingowe\";

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane
mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności
dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą
w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).


9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce
wyrażać i cofać zgodę?


1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów

uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. Jeżeli chcesz zarządzać ustawieniami cookies lub je wyłączyć możesz wejść po instrukcję


Pl - Facebook